POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Właściciel witryny

Właścicielem niniejszej witryny internetowej www.comp.com.pl (“Witryna”) jest Comp S.A.

2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO, informujemy, że administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem formularzy dostępnych w Witrynie jest Comp S.A. (dalej Comp) z siedzibą przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  • na podstawie Państwa zgody, w zakresie i na potrzeby w niej wskazane (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  • realizacji umów zawieranych przez Państwa za pośrednictwem strony internetowej Comp S.A. (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • zapewnienia obsługi usług realizowanych przez Comp S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Comp S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • przechowywania danych w celach archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  • Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, nie dłużej niż 6 lat.
 3. Posiada Pani/Pan prawo egzekwowania wobec Comp, jako Administratora danych osobowych, prawa dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii – art. 15 RODO; sprostowania (poprawiania) swoich danych – art. 16 RODO; usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – art. 17 RODO; ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO; przenoszenia danych – art. 20 RODO; sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym ich przetwarzania w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego – art. 21 RODO; prawo do niepodlegania/sprzeciwiania się decyzji opierającej się na wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu – art. 22 RODO. W celu wykonania praw wskazanych powyżej prosimy o złożenie oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres rodo.comp@comp.com.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.
 4. Ponadto, posiada Pani/Pan prawo: cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem; wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego) w razie przetwarzania danych niezgodnie z prawem, w szczególności z RODO.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Comp i ich powierzenie jest dobrowolne, ale konsekwencją niewyrażenia zgody będzie brak możliwości podjęcia kontaktu i odpowiedzi na złożone zapytanie lub wniosek przez Comp.

3. Adresy IP

Adresy IP użytkowników odwiedzających Witrynę mogą być rejestrowane w następujących celach:

 1. zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego Comp,
 2. diagnostycznych.

Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania Witryny.

4. Bezpieczeństwo danych

Comp stosuje polityki i procedury, jak również organizacyjne i technologiczne środki celem zapewnienia ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem do nich przez osoby trzecie, ich, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą, zniszczeniem lub utratą. Legalny dostęp do danych osobowych użytkowników Witryny jest ograniczony do osób, które muszą znać te informacje (zasada need to know), a które dodatkowo zobowiązane są do zachowania poufności.

5. Odesłania do innych witryn

Zamieszczone na Witrynie odsyłacze mogą przekierowywać użytkownika na inne strony internetowe, w tym do serwisów podmiotów powiązanych z Comp. Korzystanie z tych stron internetowych podlegać będzie postanowieniom odrębnych polityk prywatności, o odmiennych od niniejszego dokumentu postanowieniach. Comp zachęca użytkowników do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności każdego odwiedzanego serwisu przed podaniem swych danych osobowych.

6. Zmiany Polityki Prywatności

Comp jest uprawniony do wprowadzania jednostronnych zmian niniejszej Polityki Prywatności. W przypadku wskazanej  modyfikacji zmianie ulegnie data ostatniej aktualizacji na wstępie Polityki.

7. Pytania odnośnie do Polityki Prywatności i jej realizacja

Comp dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych użytkowników Witryny. W Comp został powołany Inspektor Ochrony Danych – Mikołaj Franas (e-mail: iod@comp.com.pl lub adres korespondencyjny: Comp S.A. Inspektor Ochrony Danych, ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa). Za pośrednictwem adresu rodo.comp@comp.com.pl mają Państwo możliwość kontaktu w kwestiach związanych z danymi osobowymi, administrowania nimi lub niniejszą Polityką.

8. Ograniczenie odpowiedzialności

Niezależnie od ponadprzeciętnej staranności Comp w zakresie zapewnienia rzetelności prezentowanych na Witrynie informacji, nie ma możliwości wykluczenia ryzyka pojawienia się na niej nieścisłości. Comp nie ponosi odpowiedzialności ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji prezentowanych w Witrynie. Comp nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Witryny i jakichkolwiek informacji, programów komputerowych lub innych znajdujących się w Witrynie treści, a także za jakiekolwiek wady, braki, wirusy komputerowe lub inne sygnały elektroniczne mogące narazić użytkownika Witryny na szkodę. W żadnym wypadku Comp, spółki z nim powiązane, partnerzy, agenci lub pracownicy Comp lub spółek z nim powiązanych nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika Witryny lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji znajdujących się w Witrynie ani też z tytułu jakichkolwiek pośrednich, szczególnych lub ubocznych strat, nawet w przypadku otrzymania informacji o możliwości ich wystąpienia.

Comp zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji umieszczonych na stronach Witryny w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników Witryny.

KLAUZULA INFORMACYJNA – WEBINARIA COMP S.A.

Administrator danych osobowych i Inspektor Ochrony Danych

Administrator:

Comp SA z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel.: +48 22 570 38 00

Inspektor:

Mikołaj Franas, e-mail: iod@comp.com.pl 

 

Cel przetwarzania danych, podstawa prawna, kategorie danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych są:

 • art. 6 ust. 1. a) RODO – zgoda podmiotu danych w zakresie działań handlowych i marketingowych Spółki, na wskazane przez podmiot danych adresy e-mail i poprzez kontakt telefoniczny.
 • art. 6 ust. 1. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Comp SA w zakresie utrzymania relacji handlowych oraz rozwoju produktów i usług własnych, organizacja szkoleń i prezentacji produktów i usług.

 

Przetwarzanymi danymi osobowymi mogą być:

 • dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko
 • nazwa firmy
 • stanowisko pracy/funkcja
 • dodatkowe dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w następujących celach: utrzymania relacji handlowych, prowadzenia działań marketingowych na rzecz spółki Comp SA oraz rozwoju własnych usług i produktów w zakresie organizacji prezentacji i szkoleń dla klientów.

 

Kategorie odbiorców danych

Możemy udostępniać Państwa dane innym podmiotom, jeżeli będzie to konieczne w celu egzekwowania i ochrony praw ale także: podmiotom świadczącym usługi pocztowe, informatyczne, księgowe, prawne, naszym dostawcom oraz partnerom, z którymi współpracujemy przy organizacji wydarzeń. Jednym z odbiorców Państwa danych jest podmiot Freshmail Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby organizacji warsztatów. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie działań marketingowo-handlowych, dane osobowe będą przechowywane przez okres do 5 lat.

 Możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, z zastrzeżeniem przypadku, kiedy będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Możecie Państwo również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

Realizacja powyższych praw odbywa się za pośrednictwem adresu e-mail Inspektora Ochrony Danych: iod@comp.com.pl.

 

Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe  zostały przekazane bezpośrednio od Państwa.

Profilowanie i transfer danych osobowych

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

Przysługujące prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody;
 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) – w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa.